Thứ Hai, 26/09/2016

Buổi sáng

- Chào cờ. Họp giao ban

- Thực hiện phân công và TKB mới

- Thực hiện chương trình tuần 5

Buổi chiều

- Học bình thường.

- Thực hiện bồi dưỡng HSG theo kế hoạch

- Theo dõi kế hoạch lấy lại tiết sau khi đi tập huấn về

Thứ Ba, 27/09/2016

Buổi sáng

- Học bình thường.

- GVBM hoàn thành lịch báo giảng và kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học đến tuần 10 (29/10/2016). sau khi đi tập huấn về

Buổi chiều

- Học bình thường.

Thứ Tư, 28/09/2016

Buổi sáng

- HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  NĂM HỌC 2016 - 2017.

Buổi chiều

- Sinh hoạt Chi đoàn.

Thứ Năm, 29/09/2016

Buổi sáng

- Học bình thường.

- Đại hội Liên Đội (8h45). Mời toàn bộ HĐSP tham dự

- Bàn giao hồ sơ Công đoàn (9h00).

Buổi chiều

- Học bình thường.

- Sinh hoạt Chi bộ (15h00)

Thứ Sáu, 30/09/2016

Buổi sáng

- Học bình thường.

Buổi chiều

- Học bình thường.

Thứ Bảy, 01/10/2016

Buổi sáng

- Học bình thường.

- Sinh hoạt chủ nhiệm

Buổi chiều

- Học bình thường.

- Sinh hoạt chủ nhiệm