Thứ Hai, 30/03/2015

Buổi sáng

- Thực hiện chương tuần 30.

-  Bồi dưỡng học sinh giỏi theo lịch.

- Giáo viên chủ nhiệm nhận sổ 1PT tại Cô Huyền.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

- Cập nhật điểm.

- Tăng cường công tác dự giờ, thao giảng.

Thứ Ba, 31/03/2015

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- GVCN khối 8 nộp tiền học nghề tại cô Huyền.

- 7h30: Kiểm tra hồ sơ : T.Cho, T.Công, T.Hiếu, C. Thần, T.Thạnh, C.Bình.

- Thao giảng C.Châu tiết 2 lớp 9/2.

- Kiểm tra chung Toán 9: C.Bình, C.Thành, T.Chung(tiết 5).

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

- Kiểm tra chung Sử 6: T.Phong, T.Công.(tiết 4).

- Kiểm tra chung Văn 8: T.Phước, C.Huệ, C.Hương(tiết 5).

Thứ Tư, 01/04/2015

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- 7h30: Kiểm tra hồ sơ : T.Hòa, C.Huệ, C.Hương, T.Tình, T.Nan, T.Lý, T.Mạnh.

- Thao giảng T.Nan tiết 3 lớp 7/1.

- Kiểm tra chung Văn 6: C.Lộc, T.Trung.

- Kiểm tra chung Sinh 7: C.Thần, T.Thành, T.Tiến(tiết 5).

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

- Thao giảng T.Mạnh tiết 4 lớp 8/1.

Thứ Năm, 02/04/2015

Buổi sáng

 

- Dạy học bình thường.

- Giáo viên chủ nhiệm nộp sổ 1PT tại Cô Huyền.

- Thao giảng T.Tiến tiết 3 lớp 6/1.

- Thao giảng T.Hiếu tiết 3 lớp 7/3.

- 9h40: Họp triển khai công tác thiết bị.(T.Trường, C. Hạnh, GV bộ môn Hóa – Sinh – Lý).

- Phụ đạo toán 7, 8, 9.

Buổi chiều

- 13h30: Dự họp tại Phòng giáo dục.(T.Trường).

- 14h00: Họp hội đồng sư phạm tháng 4.

 

Thứ Sáu, 03/04/2015

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- Nộp danh sách học sinh thi học sinh giỏi khối 6, 7, 8.

- 7h30: Kiểm tra hồ sơ : T.Bình, C.Út, T.Lượn, T.Tiến, T.Chung, T.Phước, C.Châu. 

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

- Cập nhật sổ đăng bộ.

 

 

Thứ Bảy, 04/04/2015

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- Kiểm tra chung môn Lý 7: T.Sơn, T.Hiếu, C.Châu.(tiết 5).

- Kiểm tra chung môn Sử 9: T.Lý, T.Cho, T.Nan.(tiết 5).

- Kiểm tra chung Địa 6: T.Hòa, T.Kỷ.(tiết 4).

- Thao giảng C.Thành tiết 2 lớp 6/1.

 

 

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

- Kiểm tra chung môn Lý 8: T.Thạnh, T.Tuấn, C.Út.(tiết 5).