Thứ Hai, 25/08/2014

Buổi sáng

- Chào cờ. Họp giao ban.
- Thực hiện chương trình tuần 2.

Buổi chiều

- GVBM lập danh sách bồi dưỡng học sinh giỏi để dự thi cấp Huyện.

Thứ Ba, 26/08/2014

Buổi sáng

- 8h00: Họp kế toán tại phòng GD.(cô Thanh).
- Các lớp nhận sổ thu tiền tại cô Huyền.

Buổi chiều

- Dạy - học bình thường.

Thứ Tư, 27/08/2014

Buổi sáng

- Dạy - học bình thường.
- Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, con thương binh, liệt sĩ,... tại cô Thanh.(GVCN - cô Thanh).

Buổi chiều

- Dạy - học bình thường.

Thứ Năm, 28/08/2014

Buổi sáng

- 9h30: Họp HĐSP.
- GVCN nộp sổ 1PT tại cô Huyền.

Buổi chiều

- 14h00: Sinh hoạt tổ chuyên môn.
- 16h00: Sinh hoạt chi bộ.

Thứ Sáu, 29/08/2014

Buổi sáng

- Dạy - học bình thường.
- Sinh hoạt chủ nhiệm.

Buổi chiều

- Dạy - học bình thường.
- Sinh hoạt chủ nhiệm.

Thứ Bảy, 30/08/2014

Buổi sáng

- Dạy - học bình thường.
- 7h30: Trang hoàng chào mừng ngày 02/9.(Mời toàn bộ GV nam không có tiết).

Buổi chiều

- Dạy - học bình thường.