Thứ Hai, 27/04/2015

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- 7h45: Sinh hoạt Chi bộ.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

- Trực báo hiệu trưởng (T.Trường).
Thứ Ba, 28/04/2015

Buổi sáng

- Nghỉ học.

Buổi chiều

- Nghỉ học.

Thứ Tư, 29/04/2015

Buổi sáng

- Nghỉ học.

Buổi chiều

- Nghỉ học.

Thứ Năm, 30/04/2015

Buổi sáng

- Nghỉ học.

Buổi chiều

- Nghỉ học.

Thứ Sáu, 01/05/2015

Buổi sáng

- Nghỉ học.

Buổi chiều

- Nghỉ học.

Thứ Bảy, 02/05/2015

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.